Hvad betyder GOTS

GOTS logo
GOTS er en forkortelse for "Global Organic Textile Standard" ("Global Økologisk Tekstil Standard") og er en officiel, globalt anerkendt mærkningsordning til økologiske tekstiler.
GOTS ordningen sikrer, at garn med det grønne GOTS-mærke lever op til de aller strengeste krav inden for miljø-, dyre- og arbejdsforhold i hele produktionskæden, lige fra bomulden bliver sået, eller fåret bliver født og til du som kunde står med det færdige produkt i hånden.
Garn som er GOTS-certificeret vil altid bære "det grønne t-shirt"-mærke, hvoraf det også fremgår, hvor stor en andel af fibrene der er økologiske. Som oftest vil det være 100%.
Før garn får lov at bære det grønne GOTS-mærke skal samtlige led i produktionskæden tjekkes af uafhængige 3. parts kontrollører. Dette tjek udføres én gang årligt.
Nogle af de krav som skal overholdes før garn kan blive GOTS-certificeret er bl.a.:
 • Råmaterialet (uld, bomuld, mm) er økologisk dyrket.
 • Dyrene som leverer uld bliver ikke udsat for mulesing* eller kemibade**.
 • Farvestofferne der bruges i produktionen er så skånsomme som muligt, både for mennesker og miljø.
 • Der bruges ingen azo-farver eller andre potentielt sygdoms- og allergifremkaldende farver i produktionen eller det færdige produkt.
 • Kemikalier som benyttes i produktionen må ikke være giftige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller miljøbelastende.
 • Ftalater og nonylphenoletoxylater er forbudt i produktionen.
 • Tungmetaller og flammehæmmere må heller ikke forekomme under produktionen.
 • Arbejderne i alle produktionsled betales en rimelig minimumsløn.
 • Arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger.
 • Der er ingen tvangsarbejde involveret i produktionen.
 • Der er fastsat rimelige regler for arbejdstid og -forhold, f.eks. ordentligt lys, frisk luft og hygiejniske forhold.

Der er altså en lang række krav, som skal opfyldes før garn får lov at bære det grønne GOTS-mærke. Samtlige krav bliver tjekket årligt af uafhængige 3. parts kontrollører. Du kan altså være 100% sikker på, at GOTS mærket garn lever op til de aller strengeste krav for miljø, kemi, arbejdsforhold og dyrevelfærd. Når du vælger et GOTS certificeret produkt, er du ikke afhængig af alene at skulle stole på producentens ord for hvor godt produktet er - Du kan være sikker på at det er 100% i orden.
Med et GOTS certificeret garn kan du strikke med god samvittighed.
 
GOTS og bæredygtighed
I 2015 vedtog FN’s medlemsstater 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - på engelsk Sustainable Development Goals.
GOTS certificeret garn lever op til alle 17 målsætninger og er med til at sikre, at udviklingsmålene bliver nået, gennem de krav der stilles til produktionen:
 1. Afskaf Fattigdom: Alle arbejdere modtager en minimumsløn og lidt til, som sikrer, at de har råd til at brødføde deres familie og betale for uddannelsen af deres børn.
 2. Stop Sult: Bønder som dyrker fibre til GOTS tekstiler, forpligter sig til afgrødsrotation, således at der altid dyrkes fødevarer på en del af deres jordareal.
 3. Sundhed og Trivsel: Der er meget strenge krav til hvilke kemikalier der må benyttes i garnfremstillingen og på markerne. Der benyttes ingen skadelige eller potentielt skadelige stoffer i produktionen. Heller ingen pesticider på markerne. Herudover skal arbejderne sikres ordentlige og hygiejniske vilkår på arbejdspladsen.
 4. Kvalitetsuddannelse: Børnearbejde er forbudt i GOTS certificeret produktion. Til gengæld aflønnes forældrene lidt højere, så de har råd til at sende deres børn i skole.
 5. Lighed mellem Kønnene: Al diskrimination som følge af køn, race, seksuel orientering eller status i samfundet er forbudt i GOTS certificeret produktion.
 6. Drikkevand og Sanitet: Alle arbejdere i hele produktionskæden skal have adgang til rent drikkevand og hygiejniske toiletforhold.
 7. Bæredygtig Energi: GOTS certificering kræver, at energikilderne i produktionen kan dokumenteres og at medarbejderne bliver oplært i at spare på energiforbruget.
 8. Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst: Frivillig ansættelse, ordentlige arbejdsforhold, ingen tvungen overarbejde og kvalitetsprodukter til forbrugeren, er med til at sikre anstændige jobs som samtidigt skaber økonomisk vækst gennem øget efterspørgsel.
 9. Industri, Innovation og Infrastruktur: GOTS forbyder skadelige og giftige produktionsmetoder, og er dermed med til at udvikle nye, bedre og sundere industrier.
 10. Mindre Ulighed: GOTS certificeringen forudsætter, at der ikke diskrimineres ved ansættelse eller aflønning.
 11. Bæredygtige Byer og Lokalsamfund: Fraværet af sundhedsskadelige kemikalier i produktionen giver et sundere nærmiljø og bedre forhold for naturen omkring produktionsstederne. De begrænsede arbejdstider*** og den lidt højere løn, gør at arbejderne har tid og råd til at ses med deres familie og engagere sig i lokalsamfundet. 
 12. Ansvarligt Forbrug og Produktion: GOTS certificerede tekstiler består altid af minimum 70% økologiske fibre (den nøjagtige andel fremgår af mærket på produktet). De strenge krav til miljø- og arbejdsforhold i produktionen sikrer en ansvarlig produktion. GOTS-mærkningen er også med til at gøre forbrugeren bevidst om de forhold produkterne er produceret under.
 13. Klimaindsats: GOTS certificering indebærer, at lokal lovgivning om udledning af drivhusgasser overholdes. Alle udledninger skal måles.
 14. Livet i Havet: Al spildevand skal renses behørigt før det udledes i naturen og regler for korrekt pH, temperatur, iltindhold og mængden af organisk materiale i al spildevand skal overholdes.
 15. Livet på Land: Økologisk dyrkning af råvarerne er med til at sikre bedre jordbundsforhold, også på lang sigt. Der benyttes kun indpakning til produkterne fra bæredygtige kilder.
 16. Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner: Vold, fysisk og psykisk afstraffelse, bestikkelse, korruption og afpresning er ikke tolereret. Der opfordres til at medarbejderne deltager i beslutningsprocesserne og at medarbejdere kender og bruger deres ret til medlemsskab af en fagforening.
 17. Partnerskab for Handling: GOTS samarbejder med brancheorganisationer inden for landbrug, kemi og tekstil, samt NGOer, myndigheder og regeringer, for kontinuerligt at forbedre mærkningsordningen og udbrede kendskabet til den.

 

Du kan læse mere om GOTS her: Link
Og blive lidt klogere på forskellen mellem "Økologisk" og "GOTS" garn her: Link

 

  
---------------------------
* Merinofår udsættes i stor udstrækning for mulesing, som er en fjernelse af store hudområder på fårets baller og omkring endetarmen. Huden skæres væk for at undgå potentiel infektion af fluelarver, som er en risiko når får avles i varmt klima. Mulesing foregår primært i Australien, som producerer ca. 90% af verdens merinould, men er også tilladt i en række europæiske lande, bl.a. England. Indgrebet foregår ved at fiksere fåret under tvang og ofte uden bedøvelse. Mange producenter lover, at deres uld ikke kommer fra får som har været udsat for mulesing, men realiteterne er desværre sådan, at det er meget svært at gennemskue hvor uld reelt kommer fra, medmindre det er certificeret, f.eks. med GOTS.
** Kemibade af får benyttes i vid udstrækning for at undgå skadedyrsangreb på fårets uld, før ulden er klar til at blive klippet af. Hele fåret sænkes ned i en blanding af pesticider og svampedræbende midler, som herefter forbliver i ulden, også efter garnet er spundet. Kemikalierne er stærkt problematiske for naturen og resulterer i forurening af vandressourcer. Visse kemikalier (organophosphater) er desuden kendt for at give neurologiske skader på både insekter og pattedyr (inklusiv mennesker).
***En tekstilarbejder i sydøst asien arbejder typisk 10-12 timer om dagen, i nogle tilfælde op til 16-18 timer alle ugens 7 dage, uden mulighed for at sige fra (kilde: http://labourbehindthelabel.org/). I GOTS certificeret produktion er der krav om en daglig arbejdstid på maksimalt 8 timer og en ugentlig arbejdstid på maksimalt 48 timer.